PROSBA


Chceli by sme Vás poprosiť o pomoc, cez Nadáciu Tesco nám postúpil náš projekt ,,Zdravo s Alžbetkou" medzi 3 najlepšie v regióne. Teraz je potrebné v predajniach TESCO zbierať hlasy, aby sme vyhrali a pre našich klientov získali podporu. Hlasuje sa nasledovným spôsobom:
- Každý zákazník, ktorý od 11. mája do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť.
Touto cestou by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť, aby ste Váš hlas dali práve nám. Ďakujeme! Hlasujte a zdieľajte, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí.

 

Žiadosť o poukázanie 2 % dane

 
Dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2% z Vaších daní v prospech našej organizácii ISTOTA, n.o.
Stante sa darcom a podporíte tak organizáciu poskytujúcu prospešné služby hlavne pre občanov so ZŤP. 
Ako poukázať 2%???

1. Ak podávate daňové priznanie - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím nasledujúce údaje

   názov: ISTOTA
   sídlo: PUŠKINOVA 19, 984 01 LUČENEC
   právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
   IČO: 379 549 03
 

2. Ak ste zamestnaný - požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%, podpíšte ho a najneskôr do 30.apríla 2016 doručte daňovému úradu v mieste bydliska,alebo ho doručte priamo na pracovisko ISTOTA - Sládkovičova 1, 984 01 Lučenec.

 
 
 
 
 

Denný stacionár Alžbetka

 

    

 

Adresa: Denný stacionár ALŽBETKA

Sládkovičova 1, 984 01  Lučenec

Forma poskytovanej sociálne služby:

Ambulantná -  počas dňa, pondelok až piatok, 7:00 - 18:00 hod.

Leták Denný Stacionár Alžbetka (KLIKNI SEM)

 

 

Denný stacionár Alžbetka poskytuje:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo,

sociálnu rehabilitáciu

Vytvára podmienky na stravovanie.

Denný stacionár Alžbetka zabezpečuje:

     pracovnú terapiu

      záujmovú činnosť

viac >>

 

Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Cieľom Národného projektu je umožniť poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú službu neposkytovali. Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Celkový schválený počet opatrovateliek: 38

Realizácia projektu: november 2014 - september 2015

 

 

TOPlist