„Zdravo s Alžbetkou“

S radosťou Vám oznamujeme, že našou organizáciou podaný projekt „Zdravo s Alžbetkou“ zapojený do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov v našom regióne. Týmto chceme poďakovať Nadácii Tesco a všetkým, ktorý zahlasovali za náš projekt :)

Prostredníctvom realizácie projektu Zdravo s Alžbetkou by sme chceli prispieť k skvalitneniu života zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sú klientmi Denného stacionára Alžbetka. Prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít, ktoré sme zamerali na zdravý životný štýl by sme chceli prispieť k väčšej samostatnosti našich klientov, k ich integrácii do spoločnosti, k dosiahnutiu pocitu, že sú potrební a v neposlednom rade by sme chceli prispieť k zlepšeniu ich fyzickej a psychickej stránky.

 

Podpora opatrovateľskej služby

 

Na základe uvoľnenia finančných prostriedkov alokovaných v zmysle limitov projektu OS a našou organizáciou predloženej Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek č. 00218 v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje zo dňa 27.01.2016 nám bola schválená žiadosť v počte 10 opatrovateliek.  

 

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov nachádzajúcich v stave nepriaznivej a/alebo krízovej sociálnej situácii v ich prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, a tým aj s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Celkový schválený počet opatrovateliek: 10 

Realizácia projektu: júl 2016 - júl 2018

 

 
 

Denný stacionár Alžbetka

 
Adresa: Denný stacionár ALŽBETKA
 

Sládkovičova 1, 984 01  Lučenec

Forma poskytovanej sociálne služby:

Ambulantná -  počas dňa, pondelok až piatok, 7:00 - 18:00 hod.

Leták Denný Stacionár Alžbetka (KLIKNI SEM)