Vytvorenie oddychovo relaxačného priestoru v obci BUDINÁ

Názov verejnej zbierky: Tradičné občianske centrum
Cieľom projektu (verejnej zbierky - číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky SVS-OVS2-2021/015287) je zabezpečiť prostredníctvom verejných donorov z oblasti širokej občianskej spoločnosti rekonštrukciu, renováciu a obrodenie zastaraných, znehodnotených a zdevastovaných autobusových zastávok v obci Budiná do novej podoby "oddychovo relaxačného priestoru" kde sa môže stretávať široká verejnosť a obyvatelia obce.

Vytvorenie oddychovo relaxačného priestoru

Cieľom projektu je zabezpečiť prostredníctvom verejných donorov z oblasti širokej občianskej spoločnosti rekonštrukciu, renováciu a obrodenie zastaraných, znehodnotených a zdevastovaných autobusových zastávok, ktoré nie je možné naďalej užívať na účely pre ktoré boli zhotovené, a to riadnym spôsobom z dôvodu ich zlého technického stavu. Prostredníctvom tohto projektu chceme apelovať na spoločnosť s vysokou mierou občianskeho cítenia, aby nám pomohli s načerpaním zdrojov pre úspešnú realizáciu zámeru nášho projektu. Účelom a cieľom, nie je iba samotná výstavba, resp. zrekonštruovanie uvedených objektov, ktoré sú predmetom tohto projektu, ale zároveň sme si vytýčili neľahký cieľ. Tým cieľom je tieto objekty, prebudovať do polyfunkčnej podoby, kedy samotné autobusové zastávky budú efektívnym architektonickým počinom, prestavané do menších spoločenských ťažísk, tzn. objektov, ktoré svojou využiteľnosťou a architektonickou koncepciou, budú napĺňať podmienky pre možnosti stretávania sa občanov, ako aj miesta pre možnosť efektívnej prezentácie krás a zaujímavých miest obce Budiná. Z predmetného hľadiska tieto objekty budú plniť dvojakú funkciu a to samotné miesto občianskeho kontaktu, so sekundárnym zámerom turistickej prezentácie kraja, a zároveň zostáva miestom pre pôvodný účel využitia, ktorým je samotná autobusová zastávka.

Opis projektu a účel

Budiná je malebná obec na Slovensku v okrese Lučenec. Tento idylický kraj je ideálnym miestom pre oddych, pokoj a relax. Jedná sa o lokalitu, ktorá svojou naturálnou prirodzenosťou, až nabáda každého jedného svojho návštevníka k načerpávaniu novej energie z neobmedzených síl pôvabnej a nedotknutej prírody. Aká škoda, že tento krásny kraj s malebnou a nepoškvrnenou prírodnou scenériou je razom narúšaný obstarožnými a vzhľadovo nevábnymi ozrutami s nulovou architektonickou hodnotou, a to v podobenstve „autobusových zastávok“, ktoré sú doslova v dezolátnom stave. Aká je to vizitka občianskej spoločnosti? Aká je to vizitka každého z nás? Mnohí si určite teraz sami v duchu odpovedali, že nie sú predsa občanmi vyššie spomenutého kraja, či obce – a uvedená problematika sa ich bytostne netýka. My však veríme, že žijeme v modernej a vyzretej spoločnosti a naša krajina sa môže hrdo hlásiť k princípom vyspelej západnej civilizácie. Takáto civilizovaná spoločnosť chápe, a je schopná porozumieť vyšším spoločenským princípom, ako je princíp prosociálnosti, subsidiarity, altruizmu a solidarity. V zmysle prosociálnosti, ako vyššieho princípu zrelej a vyspelej osobnosti, a to v prirodzených danostiach zásady spontánnej tendencie človeka, ktorý pociťuje radosť a bolesť druhých, ako svoju vlastnú. V princípoch subsidiarity, ako katolíckeho princípu vzájomnej podpory a pomoci svojmu blížnemu. A v neposlednom rade vnímajúc zásadu „solidarity“, v zmysle altruistickej pomoci, ako princípu nezištnej pomoci slabšiemu. Veríme, že ako národ sme schopní vnímať tieto vyššie všeľudské princípy a v ťažkých, neľahkých časoch máme schopnosť sa zomknúť a vytvárať spoločné hodnoty, hodnoty, ktoré prekračujú rozmer vlastného „JA“ – rozmer vlastnej osoby. Veríme, že máme, ako národ schopnosť budovať a tvoriť diela, ktoré majú obrovský prínos a význačnú hodnotu, a to nie iba pre jednotlivca, ale pre všetkých občanov s celospoločenským dosahom a prospechom. Preto Vás týmto, žiadame, a zároveň vyjadrujeme svoju naliehavú prosbu, podporte to, čo je správne. Nie všetko, čo je dobré a správne je možné merať finančným alebo materiálnym prospechom. Rovnako je tomu aj pri našom projekte obnovy a rekonštrukcie autobusových zastávok v našej obci Budiná. Našou snahou však nie je dosahovať finančné benefity, ale zaslúžiť sa o zachovanie, obnovu a navrátenie funkčnosti nevyužitým miestam, ktoré napriek tomu, že disponujú svojim vlastným „Genius loci“, naďalej nenašli svojich dobrotivých donorov. Tieto objekty, tak v dôsledku nahlodávania zubom času, postupne chátrajú a nie je v silách a možnostiach obyvateľov obce, aby obnovu a rekonštrukciu týchto objektov hradili z vlastných zdrojov. Aj Vašou zásluhou, v podobe malej finančnej podpory, môžu byť tieto lokality zreštaurované, obnovené a renovované do novej fungujúcej podoby a verejnoprospešnej podoby.

 

Aká je aktuálna situácia stavu predmetných stavieb môžete vidieť na nasledovných fotografiách:

Čo chceme dosiahnuť?

Účelom a cieľom, nie je iba samotná výstavba, resp. zrekonštruovanie uvedených objektov, ktoré sú predmetom tohto projektu, ale zároveň sme si vytýčili za neľahký cieľ tieto objekty, prebudovať do polyfunkčnej podoby, kedy samotné zastávky budú efektívnym architektonickým počinom, prestavané do menších spoločenských ťažísk, tzn. objektov, ktoré svojou využiteľnosťou a architektonickou koncepciou, budú napĺňať podmienky pre možnosti stretávania sa občanov, ako aj miesta pre možnosť efektívnej prezentácie krás a zaujímavých miest obce Budiná. Z predmetného hľadiska tieto objekty budú plniť dvojakú funkciu a to samotné miesto občianskeho kontaktu, so sekundárnym zámerom turistickej prezentácie kraja, a zároveň zostáva miestom pre pôvodný účel využitia, ktorým je samotná autobusová zastávka.

"Našou snahou nie je prostredníctvom tohto projektu dosahovať finančné benefity, ale zaslúžiť sa o zachovanie, obnovu a navrátenie funkčnosti nevyužitým miestam..."

To čo chceme týmto projektom dosiahnuť najlepšie badať na architektonických návrhoch našich spolupracovníkov "Architekti Šebo Lichý" (autorka návrhov: MgA. Lenka Kopfová): 

 

Spolupracovníci na projekte

Prerábka bude realizovaná, ako nezisková občianska iniciatíva pod vedením
kvalifikovanej architektky - MgA. Lenka Kopfová z firmy "Architekti Šebo Lichý s.r.o.", Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava – čím zabezpečíme profesionálny výsledok v oblasti návrhu a samotnej realizácie výslednej stavby. Na projekte obnovy, rekonštrukcie a úpravy/renovácie, predmetných autobusových zastávok, aktívne participuje taktiež starosta obce Budiná, ktorý podporuje túto občiansku iniciatívu, ktorá sa týka dobrej veci s celospoločenským dosahom. Na projekte, ako priamy participant a iniciatívny subjekt kampane za záchranu a renováciu objektov projektu, spolupracuje PhDr. Zdenka Kotrasová, ktorá je riaditeľkou občianskeho združenia v Lučenci, ktorého cieľom je pomáhať ohrozeným, týraným ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom. Ďalším zainteresovaným subjektom z hľadiska participácie v procese úspešnej realizácie projektu je starosta obce Budiná p. Ing. Marian Čerpák.

Povolenia inštitúcií

Ako realizátor projektu disponujeme súhlasným stanoviskom „starostu obce (Budiná) - p. Ing. Marian Čerpák“, ktorý realizátorovi projektu udelil súhlasné stanovisko pre účely realizácie tejto verejnoprospešnej občianskej iniciatívy v podobe rekonštrukcie, úpravy a renovácie predmetných autobusových zastávok, ktoré sú predmetom tohto projektu.

Koľko to celé bude stáť?

Predbežný predpokladaný rozpočet bol stanovený na 3000 EUR, pričom boli zhodnotené náklady na úplný proces realizácie, ktorý zahŕňa náklady na materiálne vybavenie, projektovanie, stavebné úkony, prípravnú fázu projektovania a realizačnú fázu projektu. Uvedená suma nie zastropovaná a je možné, že bude ju potrebné modifikovať v prípade doplňujúceho doplnenia prvotného návrhu. 

Plánované termíny a lehoty projektu

  1. Lehota verejnej zbierky cez transparentné financovanie – 24.05.2021 - 30.04.2022
  2. Lehota finančnej podpory zo strany dobrovoľných donorov (podnikateľské dobrovoľné subjekty) – vlastná iniciačná fáza po ukončení zbierky na stránkach v rámci projektového vymedzenia (tzn. doplnenie o ďalšie finančné zdroje mimo projektovej výzvy na stránkach ).
  3. Predpokladaný termín rekonštrukcie/renovácie autobusových zastávok v obci Budiná: „Jún 2022“ až „December 2022“.

PLATBA ONLINE: