Cenník - opatrovateľská služba

(platný od 01.01.2018)

Cenník 1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR
 

Doba

Úhrada klienta

Príplatok klienta

Spolu klient

Pondelok – piatok deň 05:00 – 23:30

1,40 €

0,- €

1,40 €

Pondelok – piatok noc 23:30 – 05:00

1,40 €

0,60 €

2,00 €

Sobota - nedeľa

1,40 €

0,80 €

2,20 €

Sviatok

1,40 €

           1,40 €

2,80 €

 

Cenník 1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Doba

Úhrada klienta

Príplatok klienta

Spolu klient

Pondelok – piatok deň 06:00 – 22:00

3,00 €

0,- €

3,00 €

Pondelok – piatok noc 22:00 – 06:00

3,00 €

1,50 €

4,50 €

Sobota - nedeľa

         3,00 €

2,20 €

        5,20 €

Sviatok

 3,00 €

3,00 €

6,00 €

Cenník 1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ   

Doba

Úhrada klienta

Cena služby

Pondelok – piatok deň 06:00 – 22:00

5,00 €

5,00 €

Pondelok – piatok noc 22:00 – 06:00

6,50 €

6,50 €

Sobota - nedeľa

7,00 €

7,00 €

Sviatok

9,00 €

9,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

     Spôsob platenia úhrady. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ alebo platiteľ úhrady povinný uhradiť:

a) v hotovosti

b) bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa číslo účtu: SK90 5200 0000 0000 1161 8551 vedený v OTP Banke, a.s.

Za deň platby sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov (úhrady) na účet poskytovateľa.

Variabilný symbol (VS) je určený nasledovne: číslo Zmluvy/mesiac, za ktorý sa platí úhrada, napr. Zmluva má číslo 69, úhrada za mesiac december 2014, uvedie sa VS: 6912. Do poznámky sa uvedie meno prijímateľa sociálnej služby.

 Splatnosť. Prijímateľ alebo platiteľ úhrady je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom opatrovateľskej služby za každý kalendárny mesiac; úhrada za príslušný kalendárny mesiac je splatná najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola opatrovateľská služba poskytnutá. Prijímateľ alebo platiteľ úhrady je povinný dodržiavať  splatnosť úhrady za poskytovanie sociálnych služieb

    ·         prijímateľ sociálnej služby  je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ( a to za podmienok stanovených v zmysle § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov )

·         po zaplatení úhrady za sociálne služby  musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu stanovenú zákonom o životnom minime.

·         ak prijímateľ sociálnej služby  nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba ( v súlade s podmienkami stanovenými v § 73 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ), s ktorou bude uzatvorená zmluva o platení úhrady za sociálnu službu.

.        prijímateľ alebo platiteľ úhrady je povinný dodržiavať splatnosť úhrady za poskytovanie sociálnych služieb. V prípade, ak  prijímateľ alebo platiteľ úhrady nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako dva mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne dvojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady alebo dlžná suma presiahne dvojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady, považuje sa to za hrubé porušenie povinností a poskytovateľ je oprávnený poskytovanie opatrovateľskej služby pozastaviť a Zmluvu vypovedať.