Cenník - Denný stacionár

(platný od 28.06.2017)

cena za služby pre osobu, ktorá je odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári v súlade s § 40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z.

Služba

Cena v €

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

3,00 € / mesiac

Raňajky

1,70 € / deň

Desiata

1,00 € / deň

Obed

2,90 € / deň

Olovrant

1,50 € / deň

Sociálne poradenstvo

0,00 €

Sociálna rehabilitácia

0,00 €

Zabezpečenie rozvoja pracovných zručností

0,00 €

Zabezpečenie záujmovej činnosti

0,00 €

 

Podmienky a spôsob platenia:

·         úhrada za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári a stravovanie: platba v hotovosti

·         úhrada za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári: platba sa vykoná najneskôr do posledného dňa prebiehajúceho mesiaca

·         úhrada za stravovanie: platba sa vykoná denne. Stravu platí prijímateľ sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby (DS Alžbetka), ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania s reštauračným zariadením.

·         úhrady uvedené v cenníku sú stanovené pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí predložia rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v dennom stacionári vydané obcou, resp. mestom, kde má prijímateľ trvalý pobyt.

·         prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ( a to za podmienok stanovených v zmysle § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ).

·         po zaplatení úhrady za sociálne služby v dennom stacionári musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu stanovenú zákonom o životnom minime.

·         ak prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba ( v súlade s podmienkami stanovenými v § 73 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ), s ktorou bude uzatvorená zmluva o platení úhrady za sociálnu službu.

·         prijímateľ neplatí v prípade neprítomnosti v zariadení  žiadnu úhradu.  Ak však prijímateľ dlhodobo ( t.j. aspoň 20 pracovných po sebe nasledujúcich dní ) z iných ako zo zdravotných dôvodov nenavštevuje DS v takom časovom rozsahu, aký je dohodnutý v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Správna rada má právo rozhodnúť o tom, že bude platiť za dni neprítomnosti  presahujúce 20 pracovných po sebe nasledujúcich dní úhradu vo výške 0,50 eur.

·         pokiaľ klient úhradu v danom mesiaci nezaplatil bude s ním ukončená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári

·         stravovanie klientov je zabezpečené dodávateľským spôsob - Prijímateľ sociálnej služby prítomný v dennom stacionári je povinný odobrať a zaplatiť aspoň jedno jedlo denne.