Podmienky prijatia do DS

 

Denný stacionár Alžbetka je zariadenie pre osoby so ZŤP vo veku od 16 rokov a  pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa.

Podmienky prijatia do nášho denného stacionára:

 

* Pohovor     

 
 
 

 

* Potvrdenie o stupni odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu – potvrdenie vystaví obec v ktorej má klient trvalý pobyt, alebo MÚ – odbor    sociálnych vecí

 

 

* Vyplnenie žiadosti v Dennom stacionári (Sládkovičova 1, 984 01 Lučenec)

 

 

* Podpísanie zmluvy