Podpora opatrovateľskej služby

 

Na základe uvoľnenia finančných prostriedkov alokovaných v zmysle limitov projektu OS a našou organizáciou predloženej Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek č. 00218 v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje zo dňa 27.01.2016 nám bola schválená žiadosť v počte 10 opatrovateliek.  

 

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov nachádzajúcich v stave nepriaznivej a/alebo krízovej sociálnej situácii v ich prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, a tým aj s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Celkový schválený počet opatrovateliek: 10 

Realizácia projektu: júl 2016 - júl 2018

 

 

Ďakujeme  


Vďaka uvedeným inštitúciám a spoločnostiam realizujeme množstvo projektov zameraných na pomoc našej cieľovej skupine.  ĎAKUJEME za podporu.