Projekty

„Športom k zdraviu, zábave a vzájomnej podpore“

Cieľom predloženého projektu je, aby sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelnou športovou činnosťou zmenil hodnotový systém a naučili sa zaujímavejším, prospešnejším a užitočnejším spôsobom tráviť svoj voľný čas.

 Realizácia projektu: november 2022- január 2023

 

„Poďme spolu rásť“

Cieľom predloženého projektu je získavanie a rozvoj pracovných zručností, socializácia a zamedzovanie efektívneho využívania voľného času ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším nemenej dôležitým cieľom projektu je vytvorenie podnetného priestoru pre rozvoj a učenie detí, sprostredkovanie príležitostí pre posilnenie vzťahových väzieb medzi rodičmi a deťmi u danej cieľovej skupiny.

 Realizácia projektu: marec 2022- august 2022


 

Nadácia SPP

 

Dva úspešné projekty podporené Nadáciou SPP  v sume 500,- € a 650,- € pre klientov zariadenia Denného stacionára. Cieľom prvého projektu je rozvoj jemnej a hrubej motoriky, zlepšenie pohybu horných a dolých končatín a navodenie psychickej rovnováhy. Cieľom druhého navodiť a zlepšiť psychickú pohodu prostredníctvom muzikoterapeutických aktivít a rozvíjať zmyslové vnemy za pomoci hudobných nástrojov.

 Realizácia projektu: jún 2017 - október 2017

      

„Zdravo s Alžbetkou

Prostredníctvom realizácie projektu Zdravo s Alžbetkou by sme chceli prispieť k skvalitneniu života zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sú klientmi Denného stacionára Alžbetka. Prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít, ktoré sme zamerali na zdravý životný štýl by sme chceli prispieť k väčšej samostatnosti našich klientov, k ich integrácii do spoločnosti, k dosiahnutiu pocitu, že sú potrební a v neposlednom rade by sme chceli prispieť k zlepšeniu ich fyzickej a psychickej stránky. Projekt „Zdravo s Alžbetkou“ zapojený do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov v našom regióne a získal podporu 1300 eur.

 Realizácia projektu: jún 2016 - november 2016

 

 

Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne zabezpečenie, Špecifický cieľ: 4.2.1 - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Cieľom Národného projektu je umožniť poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú službu neposkytovali. Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Celkový schválený počet opatrovateliek: 10

Realizácia projektu: júl 2016 - júl 2018        

 

Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Cieľom Národného projektu je umožniť poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú službu neposkytovali. Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Celkový schválený počet opatrovateliek: 38

 

                                 Realizácia projektu: november 2014 - október 2015                                   

 
 
 

Divadlo Alžbetka pod tromi smrekmi

Projekt je podporený Nadáciou Orange prostredníctvom programu Zelená pre seniorov 2014 v sume 1 300 €. Cieľovou skupinou sú aktívni seniori do 60 rokov z Lučenca a okolitých dedín. Cieľom projektu je aktivizácia seniorov, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu seniorov a ich sebarealizácia, podpora kreatívneho myslenia, rozvoj manipulačných zručností,aktívne využitie voľného času, rozvoj divadelného a kultúrneho umenia v meste Lučenec za aktívnej účasti seniorov a dobrovoľníkov,rozvoj ochotníckeho divadla seniormi. Realizácia projektu v období jún - október 2014.

 
 

Chceme vedieť viac

Projekt podporený organizáciou CBA Lučenec prostredníctvom Centra pre filantropiu v sume 750,- €. Cieľom je odstránenie pocitu menejcennosti, zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností, posilnenie pozitívnej sebahodnoty cieľovej skupiny, upevnenie kultúrneho povedomia a prevenčné aktivity. Cieľovou skupinou sú deti, ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnenom prostredí, v ťažkých životných situáciách, bez stabilného rodinného zázemia, ktorých rodičia bývajú v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, ubytovniach a pod. Realizácia projektu v období jún - október 2013. 

Aktívny senior...

..je názov projektu ktorý pomáha seniorom - občanom Lučenca nad 60 rokov - uplatniť sa v spoločnosti aktívnou formou. Aktivitami v tvorivých dielňach získajú nové zručnosti a skúsenosti a naučia sa rôznym technikám výroby ozdobných predmetov. Aktivitami s deťmi z Detského domova "Margarétka" a Krízového strediska zase využijú svoje celoživotné skúsensti a priamo sa zapoja do činností týchto zariadení a to pomocou pri aktivitách s deťmi. Projekt podporila organizácia CBA Lučenec prostredníctvom Centra pre filantropiu v sume 535 €. Aktivity budú prebiehať v období september - december 2012. 

Pracovná príležitosť pre ZP

Pod týmto názvom realizujeme projekt realizovaný v období jún - október 2012 podporený Nadáciou Orange a programu Prekročme spolu bariéry. Cieľom projektu je získanie pracovných zručností troch zdravotne postihnutých občanov, ktorých sme zamestnali formou dohôd o vykonaní práce a po ukončení realizácie projektu ich plánujeme naďalej zamestnávať. V rámci svojej pracovnej činnosti pripravujú zriadenie chráneného pracoviska, ktoré naša organizácia plánuje zriadiť následne po ukončení realizovaného projektu a to ako informačno-poradenské centrum pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Jednou z aktivít projektu je tiež praktická príprava v partnerskej organizácii v rozsahu 160 hodín. Celkové náklady projektu sú 2050,- €, podpora Nadácie Orange je 1990,- €.

Darujte Vianoce 2011:

Už sa stalo tradíciou, že Vianočné sviatky spríjemňujeme ľuďom, ktorí sú osamelí a sociálne znevýhodnený. Stretávame sa v predvianočnom čase, aby sme spolu zažili pravú vianočnú atmosféru pri tvorivých aktivitách a varení kapustnice. Sme radi, že aj Nadácia Orange sa podieľa na tejto akcii finančnou čiastkou, ktorá v roku 2011 predstavovala sumu 400,- euro, ktorá bola použitá na nákup darčekových poukážok pre sociálne znevýhodnených.  

Prekročme bariéry na ceste za zamestnaním - 2011

..je názov projektu, ktorý sme realizovali v období jún - august 2011 s podporou Nadácie Orange a jej programu Prekročme bariéry. Jedným z cieľov našej organizácie je pomoc zdravotne postihnutým občanom zaradiť sa do pracovného a spoločenského života, ktorý sleduje aj tento realizovaný projekt. Hlavnou aktivitou projektu boli kurzy angličtiny, počítačov a komunikačných zručností. Touto formou chceme poskytli zdravotne postihnutým väčšiu šancu pri hľadaní zamestnania, najmä takého, ktoré môžu zvládať napriek svojmu handicapu - teda napr. vrátnici, informátori, telefonický operátori, asistenti a podobne. Ďalšou aktivitou projektu bola návšteva chránených pracovísk, kde sú zamestnaní zdravotne postihnutí občania. V rámci realizácie projektu bol zakúpený notebooku, ktorý aj po ukončení aktivít projektu slúži cieľovej skupine na zdokonaľovanie naučených zručností, vyhľadávanie informácií na internete, písanie žiadostí do práce a podobne. Cieľovú skupinu tvorilo 10 zdravotne postihnutých občanov z Lučenca a okolia. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 2.200 €, z toho podpora Nadácie Orange je 1.940,- €.

Darujte Vianoce

Koncom roku 2009 sme realizovali projekt podporený Nadáciou Orange s názvom Not to be alone - Nebyť sám. Cieľom projektu bolo zorganizovať tvorivé popoludnie pre zdravotne postihnutých a osamelých ľudí v predvianočnom období, aby aj oni pocítili vianočnú atmosféru v spoločnosti ľudí, v príjemnej nálade a zároveň vytvorili darčeky pre svojich blízkych. Počas troch popoludní sa 20 zdravotne postihnutých snažilo dokázať sebe i svojmu okoliu, že napriek svojmu handicapu dokážu vytvoriť niečo pekné a užitočné. Pod vedením lektora vyrábali 3D Vianočné pohľadnice a sadrové magnetky. Na záver si spolu vychutnali vianočné posedenie pri príjemnej hudbe a občerstvení.