O nás

Naša nezisková organizácia vznikla v júni 2005 s cieľom pomáhať sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov a zdravotne postihnutým občanom v regióne Novohradu. Počas svojej existencie sme k svojim cieľom pridali pomoc marginalizovaným občanom, pomoc ohrozeným deťom a rodinám v krízových situáciách a poskytovanie vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny.

Hlavné aktivity:

- sociálna pomoc a nevyhnutná humanitárna starostlivosť, ktorou je poskytovanie stravovania, bývania a zaopatrenia pre marginalizovaných a sociálne znevýhodnených občanov

- poskytovanie pracovnej terapie, rehabilitačných služieb a sociálnej starostlivosti, chránených pracovísk a sociálnych podnikov pre zdravotne postihnutých občanov, nezamestnaných

- vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny

- organizovanie a realizácia výchovno-vzdelávacích aktivít, výchovno-vzdelávacích pobytov a táborov

- voľnočasové aktivity pre deti a mládež so zameraním na marginalizované skupiny

- realizácia programov na podporu pracovného uplatnenia znevýhodnených skupín účastníkov na trhu práce

- podpora zamestnávania v regióne

- realizácia programov na podporu detí a občanov s osobitnými potrebami v ťažkej rodinnej situácii

- sociálne služby pre rodiny, rodičov s deťmi v kríze a osamelé fyzické osoby, iniciovanie nových zariadení sociálnych služieb, podpora už existujúcich zariadení

- služby v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, iniciovanie nových zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, podpora už existujúcich zariadení

- pomoc ohrozeným deťom a rodinám v krízových a náročných životných situáciách pri strate bývania, zamestnania, rodinných a osobnostných problémoch

- spolupráca s ďalšími subjektami za účelom prehlbovania vzťahov a výmeny skúseností