Opatrovateľská služba ukončila svoju činnosť k 01.05.2018.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým zamestnancom a klientom zariadenia, ktorí sa zaslúžili za fungovanie našej opatrovateľskej služby.

 

 

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na obecný úrad alebo úrad mestskej časti, podľa miesta bydliska. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti.

 

Úkony poskytované klientovi:

I. Starostlivosť o klienta

1.) Hygiena

Osobná hygiena
       - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)

Ceľková kúpeľ
       - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)

2.) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

donáška stravy

príprava a porcovanie hotovej stravy

obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)

kŕmenie a pomoc pri pití

3.) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

sprievod na toaletu a z toalety

pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete

podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)

ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)

4.) Obliekanie, vyzliekanie

obliekanie, obúvanie

vyzliekanie, vyzúvanie

5.) Mobilita, motorika

sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)

pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko

polohovanie

pomoc pri manipulácii s predmetmi . obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

II. Starostlivosť o domácnosť

1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
3. donáška jedla do domu
4. umytie riadu
5. bežné upratovanie v domácnosti
6. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
7. starostlivosť o lôžko, výmena posteľnej bielizne
8. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
9. donáška uhlia a dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
10. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti , administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb

III. Základné sociálne aktivity

1. Sprevádzanie klienta

na lekárske vyšetrenie

na vybavenie úradných záležitostí

do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania

pri záujmových činnostiach, šport, kultúra, spoločenské podujatia

2. predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

IV. Dohľad

dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

dohľad v určenom čase a mieste